Vznik spolku

Zapsaný spolek „Amatérská meteorologická společnost, z.s“ (dále jen AMS) vznikl v roce 2012 původně jako občanské sdružení, a to po vzájemné dohodě zástupců tří subjektů, které dlouhodobě působily v Česku na poli amatérské meteorologie:

Amateur Stormchasing Society – J. Drahokoupil a L. Ronge
SkyWarn CzechoSlovakia – D. Rýva
Amatérská meteorologie v ČR – T. Prouza

Tyto tři organizace spolu bezproblémově dlouhodobě spolupracovaly již v minulosti, avšak jejich sloučení ve formě občanského sdružení (později spolku) bylo motivováno rozšířením možností spolupráce s jinými institucemi – především Českým hydrometeorologickým ústavem (CHMÚ). Vznik spolku zároveň umožnil získávání finančních prostředků z členských příspěvků – na provoz spolku, například webhosting stránek s aplikacemi pro veřejnost nebo pořízení nového technického vybavení. Návrh na založení občanského sdružení padl ze strany zástupců ČHMÚ i z naší strany koncem května 2011 na bouřkovém semináři v Radostovicích. Téměř o rok později byly navrženy stanovy sdružení, které byly 16. května 2012 schváleny Ministerstvem vnitra, čímž započala samotná existence našeho spolku.

O několik dní později, 24. května 2012, proběhla v Radostovicích na dalším bouřkovém semináři ustavující schůze přípravného výboru, na které bylo zvoleno představenstvo spolku a schválen interní řád. Zároveň bylo radostovického semináře využito k náboru prvních členů spolku. Většinou se jednalo o členy výše zmiňovaných tří organizací. Dále pak byly projednány návrhy budoucích smluv a prodiskutovány různé činnosti spolku v delším časovém horizontu. Spolek má v současnosti (k 1.1.2020) 38 platných členů.

Historie

Pokud se chceme vrátit k samotným základům AMS, musíme zamířit 15 let do minulosti. První a nejrozsáhlejší složkou spolku je Amateur Stormchasing Society. K prvnímu pokusu o systematické pozorování bouřek a záznam zjištěných údajů na území Česka došlo v roce 2005 R. Maňákem v rámci projektu Thunderstorm Observe Project (TOP). V rámci TOPu vznikl v té době první web v České republice, který se věnoval systematickému pozorování bouřek – stormspottingu. Datem svého vzniku předběhl zhruba o půl roku Amateur Stormchasing Society (A.S.S.), která se věnovala pozorování bouřek spíše v Čechách, zatímco TOP převážně na Moravě (což ale nebylo pravidlem). O rok později došlo z důvodu časové vytíženosti zakladatele TOP ke sloučení TOP s A.S.S., přičemž pokračovatelem činnosti zůstala později pouze A.S.S.
Webové stránky bourky.com pod záštitou Amateur Stormchasing Society vznikly v roce 2005. Autory stránek byli Jan Drahokoupil, Mirek a Radek Sedlmajerovi. Tři kamarádi, kteří tehdy neměli žádné velké ambice… Netušili, že se fotografováním bouřek může zabývat mnoho dalších lidí. Brzy se ukázalo, že fotografování počasí není až tak ojedinělý koníček, a proto se za relativně krátkou dobu rozrostla základna pozorovatelů do úctyhodných čísel. Stránky záhy obsahovaly velké množství článků, fotografií i videí, nejen s bouřkovou tématikou. Díky tomu umožnily bohatou výměnu informací i popularizaci meteorologie, především v jejích extrémních projevech. Krátce po vzniku A.S.S. došlo též k navázání spolupráce s lidmi v ČHMÚ a s Lukášem Rongem, který se brzy stal významnou podporou pro tým. Od té doby A.S.S. (nyní AMS) ve spolupráci s ČHMÚ pořádá každoročně bouřkový seminář, kde si zúčastnění dále předávají a rozšiřují své znalosti.

Druhou složkou spolku je projekt SkyWarn CzechoSlovakia. Ten byl založen v červenci 2006 Davidem Rývou a Tomášem Púčikem za účelem poskytnutí regionálních a specializovaných předpovědí konvektivních bouří, podobných těm na ESTOFEXu. A to nejlépe i lidem, kteří nevládnou znalostí anglického jazyka. Během dalších měsíců a let se k projektu přidali aktivně jak Marie Labajová, tak následně i ze Slovenska Róbert Kvak. Z časových důvodů se v současnosti od vydávání experimentálních předpovědí ustoupilo a činnost se zaměřuje mj. na zpracování aerologických dat a s ním spojené výzkumy nejvhodnějších prediktorů silné konvekce v rámci střední Evropy, na rozsáhlé větrné bouře spojené s konvektivními systémy (tzv. derecha), ale i na dokumentaci výskytu supercelárních bouří. V neposlední řadě pak také na dokumentaci nebezpečných meteorologických jevů či škod způsobených počasím.

Třetí a prozatím poslední částí spolku je Amatérská meteorologie v ČR – její webové stránky i fórum vznikly v roce 2005 za účelem umožnění nekomerčního sdružování zájemců o meteorologii (do té doby existovala jen diskuzní fóra různých firem) a vytvoření registru pozorovatelů počasí na území ČR. Webová část časem zanikla, zčásti ji nahradily některé z projektů AMS, ale fórum dalo vzniknout ojedinělému archivu hlášení o počasí v různých částech naší země od roku 2005 do současnosti. Zároveň je v něm velmi rozsáhlá část věnovaná instalaci a provozu různých amatérských meteorologických stanic. Kromě pokračujícího provozu fóra se zabývá především sběrem údajů do Evropské databáze nebezpečného počasí ESWD.

Všechny tři součásti spolku (včetně spolku samotného) provozovaly do roku 2020 své webové prezentace samostatně. Z důvodu morální a technické zastaralosti webových stránek bylo rozhodnuto o sloučení a modernizaci webu do formy, kterou si právě nyní čtete. Najdete tak všechny důležité informace v sjednocené podobě na jednom místě. Historii samotného webu a osobám s ním spjatým je ostatně věnována samostatná stránka.

Cíle sdružení

Cíle AMS jsou v souladu s jejími stanovami především:

  • dokumentace a výzkum nebezpečných meteorologických jevů v rámci projektů Amatérské meteorologické společnosti, prezentace výstupů na webových stránkách spolku
  • správa webových stránek spolku, domén a diskuzních fór k nim přidružených, udržování aktuálních informací
  • osvětové a preventivní působení na veřejnost, šíření informací o nebezpečných povětrnostních jevech a riziky s nimi spojených, výchova veřejnosti ke zmírnění případných následků těchto jevů
  • popularizace meteorologie v Česku a snaha poskytnout nadaným mladým lidem možnost přímého i nepřímého zapojení do činnosti spolku
  • spolupráce s Českým hydrometeorologickým ústavem a oficiálními meteorologickými institucemi v rámci Evropské unie, s ostatními i neoficiálními amatérskými spolky či fyzickými osobami zabývajícími se touto problematikou, stejně tak i možnost spolupráce se záchrannými složkami a dalšími zodpovědnými orgány, jejichž činnosti se následky daných jevů mohou dotýkat
  • spolupráce se zahraničními organizacemi obdobného zaměření, zejména pak s dalšími sekcemi organizace SKYWARN v rámci Evropské unie
  • plnění, revize a údržba Evropské databáze nebezpečných meteorologických jevů ESWD, jakožto smluvní partner ESSL

Plány do budoucnosti

Plány našeho spolku do budoucna úzce souvisí s jeho výše uvedenými cíli. Chceme i nadále usilovat o popularizace meteorologie mezi širokými vrstvami občanů naší země. Vyhýbat se bulvarizaci tohoto tématu, jakožto i jeho komercionalizaci. Dávat své i Vaše pozorování, nápady či připomínky do služeb výzkumu prováděného ČHMÚ, jakožto hlavní meteorologické instituce v našem státě. Výsledky naší činnosti by měly sloužit následně pokud možno všem. Atmosférické jevy nám všem měří stejným metrem, počasí neuznává žádné hranice. Stejně tak jsou si rovni všichni členové našeho spolku, včetně jeho vedení. Vedoucí pozice jsou pro nás ryze formální a není třeba nám pochlebovat. Mnohem přínosnější je naopak případná konstruktivní kritika, ze které se rádi poučíme.
V rámci možností budeme i nadále pokračovat ve vývoji různých aplikací, ať již specializovaných na pozorovatele či lovce bouří nebo běžného uživatele.

Nebudeme Vás žádat o finanční podporu, protože naše činnost je koníčkem, který provozujeme “srdcem”, pro dobrý pocit. Nikdo na něm nikdy nechtěl a nechce vydělávat. Pokud si myslíte, že svoji práci konáme dobře a přinášíme díky ní obohacení veřejného prostoru, pak nám nejvíce pomůžete svou vlastní spoluprací na našich projektech, stejně jako jejich propagací. Výsledky projektů budou opět sloužit nám všem. Duševní vlastnictví je pro nás důležité. Respektujeme ho, autorská práva a uvádění zdrojů jsou pro nás základem. Vámi poskytnutá data budou vždy zveřejněna pod Vaším jménem, nebudete-li si přát jinak.

Amatérská meteorologická společnost není a nechce být uzavřeným elitářským klubem. Stále jsme ochotni přijímat nové členy. Očekáváme od nich však, že budou vyvíjet činnost ve prospěch celého spolku a ne jen ve svém vlastním zájmu. Schopnosti jednotlivce jsou také samozřejmě důležité, ale žádný učený z nebe nespadl, učíme se přece celý život. Nepovažujeme se nejlepší ve svém oboru, stále je co zlepšovat. A být nejlepší vlastně ani není naším cílem. Cílem je být tak dobrý, aby naše činnost přinášela co největší užitek nejširší společnosti. Dlouholetá úspěšná spolupráce AMS s Českým hydrometeorologickým ústavem probíhá především díky aktivnímu podílu členstva na různých projektech, jenž přinesly konkrétní výsledky. Ať už se jedná o různé webové aplikace (radar, sondáže), správu databáze ESWD nebo vedení tornádových stránek. Někteří z členů spolku se ostatně během minulých let stali zaměstnanci ČHMÚ.

Jedinou cennou hodnotou je hmatatelný výsledek naší práce. A k němu můžete přispět svou troškou i Vy účastí na našich projektech.