Ojediněle až místy bouřky, ojediněle s mosžností silných projevů.
— SITUACE —

Oblast střední Evropy zůstává nadále pod vlivem vlnící se studené fronty spojené s cyklonou SZ od Skandinávie, v rámci tohoto frontálního rozhraní pak postupují přes střední Evropu jednotlivé frontální vlny ve směru řídícího proudění, tj. k SV. Po přechodu jedné vlny v noci přes ČR, spojené s bouřkovým systémem, se formuje nad V Francie frontální vlna spojená s výškovou krátkovlnnou brázdou. Ta by měla postoupit během večera a noci and naše území a přinést v teplém labilním vzduchu další vlnu bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ stupeň 1, Čechy —

Zde je situace opět poměrně nevyzpytatelná. Modely se neshodují na míře labilizace, zatímco GFS předpokládá díky insolaci dosažení hodnot MLCAPE až >1200 J/kg, ECMWF zde dává pouze slabou slabilizaci. Úměrně tomu vypadají i předpovědi rozložení konvektivních srážek. Největší šanci na výskyt bouřek v denních hodinách dávají modelové předpovědi v rámci pásu od Šumavy a J Čech přes Vysočinu až po hory na V Čech. Případná konvekce se bude vázat opět zejména na výraznější orografii, tj. horské a kopcovité oblasti, popř. na outflow boundaries z nočních bouří. Co se dynamické stránky podmínek týče, střih větru bude spíše jen mírný kolem 10-15 m/s, na západě možná lokálně až nad 15 m/s. To by umožnilo organizaci bouřek do multicel a multicelárních shluků. S ohledem na neshody v míře labilizace a množství srážek je velmi obtížné přesně předpověďet možnou intenzitu bouřek, ale v případě dostatečné labilizace může docházet k ojedinělému výskytu silnějších krupobití a nárazů větru, v oblastech kde by se obnovovala delší čas bouřková jádra nelze též vyloučit výskty srážkových úhrnů nad 30mm/h.
Situace v Čechách by měla být zajímavější hlavně večer a v noci, kdy se modely shodují na dostatčné míře lability a možnosti přechodu MCS popř. i více systémů s různou mírou organizace. V jejich rámci nelze vyloučit výskyt výraznějších srážkových úhrnů, zejména v rámci hor a okolí na J Čech, na čele systému pak nelze vyloučit silnější nárazy větru až kolem 20m/s a, s ohledem na dostatečnou míru lability na noční hodiny, i výraznou elektrickou aktivitu systému a zejména v JV částech systémů možnost ojedinělých krupobití.
Skutečnost ale zatím zůstává otazná a bude velmi záviset na skutečné míře labilizace ale mj. i na postupu frontální vlny, jejíž přesný postup a intenzitu lze i v současnosti odhadovat jen velmi težko.

— PŘEDPOVĚĎ stupeň 1, Morava a Z část Slovenska —

Modely počítají na Moravě s mírnou až silnou labilizací prostředí, kdy GFS slibuje hodnoty MLCAPE od 1200 do více než 2500 J/kg, což je již silná labilita. Ta ale zdá se nemusí být využita díky postupujícímu hřebeni tepla v nižších a středních hladinách v čelní části postupující krátkovlnné brázdy, kdy advekce teplejšího vzduchu ve středních hladinách může zvyšovat hodnoty CIN do takové míry, že se v oblasti největší CAPE bouřky téměř vůbec nevytvoří. Skutečně předpovědi GFS slibují na celý pás od S Moravy po J Slovnenska hodnoty CIN 50-100 J/kg i přes den. To jsou výrazné hodnoty, které bez pomoci vnějších činitelů dokáží dokonale zabránit vzniku konvektivních bouří. Nemůžeme však vyloučit lokální eliminaci CIN, zejména v rámci horských oblastí jako Jeseníky, Beskydy a horská pásma na SZ Slovenska. Modely pak počítají se slabší CIN i v Z části Moravy a na Vysočině, kde by mohlo dojít snáze k rozvoji konvekce. Tam kde by došlo k průrazu oné zádržné vrstvy, můžeme očekávat intenzivní projevy bouřek, s ohledem na předpokládanou vysokou absolutní vlhkost spodních vrstev atmosféry a spíše slabý střih větru, zejména přívalové srážky s úhrny případně až kolem 30 – 50mm/h. S příhlédnutím k míře lability nemůžeme vyloučit možnost výskytu krupobití, která by ojediněle ale spíše krátkodobě mohla být silná s průměrem krup až kolem 2cm.
Během nočních hodin pak modely naznačují možnost tvorby MCS v rámci J Moravy a JZ Slovenska. S ohldem na míru lablity by hlavním rizikem takového systému byla intenzivní elektrická aktivita a možnost výskytu ojedinělých krupobití, zejména pak na JV okraji systému, vyloučit nemůžeme ani silné nárazy větru a ojediněle při přispění lokálních podmínek ani výraznější srážkové úhrny.

— PŘEDPOVĚĎ střední a V Slovensko —

Zde panuje výrazná neshoda modelů v předpovědi míry labilizace prostředí. Kdy GFS předpoládá spíše slabou, lokálně až mírnou labilitu, zatímco ECMWF zde klade oblast s největšími hodnotami CAPE až přes 2000 J/kg. I tak se oba modely shodují, že výskyt bouřek by měl být na východě území spíše velmi ojedinělý a tak na krajním východě necháváme díky malé pravděpodobnosti základní nultý stupeň ale s tím, že v případné ojedinělé bouřce nelze vyloučit výskyt výrazných projevů. Bouřky by se měly vyskytovat velmi slabě organizované v podobě, zřejmě shlukových multicel a unicel.

I tak jsou předpovědi v těchto dnech zatížené velkou mírou nejistoty a při chybějící výrazé dynamice je vývoj konvekce velmi chaotický a velmi obtížně předpověditelný.