V Čechách místy, na Moravě pak ojediněle bouřky s možností ojedinělého výskytu krupobití.
— SITUACE —

Výškový výběžek vyššího tlaku vzduchu, zasahující nad střední Evropu od JZ, se bude postupně odsouvat směrek k JV-V a nad naše území se spolu s přeházející studenou frontou a přízemní brázdou nižšího tlaku vzduchu bude nasouvat i výšková krátkovlnná brázda spojená se slabší dynamikou. Před frontou bude docházet během dne díky insolaci k postupné labilizaci prostředí a následné tvorbě přeháněk a bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ ČR —

Situace se prozatím jeví poměrně problematicky s ohledem na některé poměrně zásadní neshody mezi modelovými simulacemi a reálnými daty. Modely prozatím silně nadhodnocují hodnoty rosných bodů, což je parametr naprosto klíčový pro výpočet hodnot energie CAPE. Současné prognózy modelu GFS počítají s hodnotami MLCAPE50 nad naším územím většinou nad 400J/kg a zejména ve střední až V polovině Čech pak s hodnotami nad 800J/kg. Některé předešlé běhy GFS kladly do této oblasti až hodnoty přes 1200 J/kg, což lze považovat, s ohledem na výše zmíněná fakta, prozatím jako ne příliš důvěryhodné. I tak zůstává skutečná míra labilizace zatím velmi nejistá a bude velmi záležet na skutečné vlhkosti a teplotě vzduchu. Co se dynamiky týče, od západu bude během dne docházet k postupnému zesilování střihu větru, kdy hodnoty DLS(střih v 0-6km) by se měly dostat na většině Čech nad 10m/s na západě až k 15m/s avšak již v oblasti za frontou, kde bude míra lability klesat. Konvektivní bouře by se tak mohly organizovat do multicel, nebo pásu multicel postupujícího k V-SV s frontou. Hlavním impulzem rozvoje konvekce bude pravděpodobně postupující frontální rozhraní ve spojení se slabší podporou výškové konvergence Q-vektoru a zřejmě také vlivem orografie, která může spouštět ojedinělou konvekci ještě před samotnou frontou. Projevy a jejich intenzita budou záviset na skutečné míře lability, ale i dalších parametrů. Prozatím necháváme v předpovědi pouze nultý, základní stupeň pro výskyt bouřek a to s ohledem na prozatím modely nadhodnocené vlhkostní poměry a předpokládanou spíše slabou labilizaci. Pokud by však podmínky byly skutečně silnější, pak nelze vyloučit vydání případného updatu, pravděpodobně během dopoledne, zejména kvůli možnosti výskytu ojedinělých krupobití, která ani tak nelze vyloučit, popř. by mohlo dojít na větší srážkové úhrny, avšak nepředpokládáme překročení hranice 30 mm pro úhrn srážek z bouřek, což je limit pro stupeň č. 1.